/
/

Η συμπλήρωση της ημερομηνίας γέννησης είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται πως ανήλικα άτομα δεν αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο που σχετίζεται με αλκοολούχα ποτά.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 «AMSTEL ACTIVATION 2024»

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000 (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, με τίτλο  «AMSTEL ACTIVATION 2024»
  2. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.athenianbrewery.gr   (εφεξής «Ιστότοπος της  Διοργανώτριας»).
  3. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  4. Σε όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:
   1. Από άτομα κάτω των 18 ετών,
   2. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
   3. Πριν και κατά την οδήγηση,
   4. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.
  5. Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).
  6. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

    
 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»).
  1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, καθώς και τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω  εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
  3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα. 

    
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού:
  1. Ο διαγωνισμός θα διαρκεί κατά το χρονικό διάστημα, από την 24η Μάϊου 2024 και ώρα 22:00μμ τοπική ώρα Ελλάδος, (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»)  και θα ολοκληρωθεί την  31η Ιουλίου 2024 και ώρα 22:00μμ ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο, σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με τη Διοργανώτρια καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών).
  2.  Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.athenianbrewery.gr   ή / και  με κάθε πρόσφορο μέσο, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης τους.
  3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. 

    
 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  1. Με κάθε αγορά 1 Amstel, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα), οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν από τα συνεργαζόμενα καταστήματα ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν μία διπλή πρόσκληση για ένα από τα φεστιβάλ μουσικής τα οποία συμμετέχουν. Τα εισιτήρια έχουν προαγοραστεί και ο πελάτης δεν έχει την επιλογή φεστιβάλ και ημέρα διεξαγωγής. (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1). 
  2. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .  
  3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού, (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. 
  4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού), που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.
  5. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί  το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.
   Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.
  6. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους της Διοργανώτριας. Ωστόσο σε περίπτωση που  αναδειχθείτε νικητές του Διαγωνισμού θα λάβει χώρα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μόνο προς τον σκοπό παράδοσης των Δώρων, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στον όρο 8.

       
 5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού (εφεξής «Δώρα»):
  1. Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό είναι:  [550 διπλές προσκλήσεις για το Release Athens Festival, 160 διπλές προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Καλοκαιριού Θεσσαλονίκης Θέατρο Κήπου, 60 διπλές προσκλήσεις για το Helmos Mountain Festival, 60 διπλές προσκλήσεις για το Kalamata Street Festival, 50 διπλές προσκλήσεις για το Festival Πόζαρ, 50 διπλές προσκλήσεις για το Fiesta Voio Festival, 75 διπλές προσκλήσεις για το Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας και 120 διπλές προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών]. Η διπλή πρόσκληση που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία από τα συνεργαζόμενα καταστήματα.  
  2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.

    
 6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρα»):
  1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής: Οι νικητές θα μπορέσουν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν άμεσα το Δώρο τους, επιδεικνύοντας το κερδισμένο κουπόνι στον υπεύθυνο των συνεργαζόμενων καταστημάτων. 
  2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και ηλικία των προσώπων.
  3. Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

    
 7. Ευθύνη:
  1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή. 
  3. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα
  4. Ο Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  5. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας [www.athenianbrewery.gr] ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών. 
  6. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
  7. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της. 
  8. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή  το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια  αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. 
  10. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

    
 8. Προσωπικά Δεδομένα:
  1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των Δώρων της παρ. 6.1.ii των παρόντων Όρων), τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),   αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς απόδοσης των Δώρων του Διαγωνισμού (μεταξύ άλλων για λόγους εξακρίβωσης της ηλικίας των νικητών καθώς και για λόγους διαφάνειας του Διαγωνισμού ως προς την απόδοση των Δώρων ), καθώς επίσης και την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας  (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
  2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι, αποκλειστικά για τους νικητές των Δώρων της παρ. 6.1.ii: ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία ταυτότητας. 
  3. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR.
  4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την παράδοση των Δώρων, όπου αυτό απαιτείται.
  5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

    
 9. Λοιποί όροι:
  1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
  2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να αναβάλλει ή ματαιώσει τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα την κλήρωση και / ή την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.
  3.  Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  4. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
  5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
  6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  7. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και έναν εκπρόσωπο της «…», η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
  8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). 

    

Παράρτημα Α

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ
OLD SCHOOL ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 13-15 10682
ΡΑΚΟΥΝ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 158 11471
ΕΝ ΑΦΑΙΑ ΘΗΣΕΙΟ ΑΙΘΡΑΣ 1 11851
BRONCO ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 10 10673
ΡΟΜΑΝΤΣΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 3-5 10552
SIM S ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 18346
ΑΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΔΑΒΑΚΗ 2-4 18346
GETO ΚΑΜΙΝΙΑ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 59 18542
1930 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΜΠΙΧΑΚΗ 1 18346
ΣΟΥΡΙΚΑΤΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 210 17563
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΛΙΜΟ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 125 17456
ΣΥΝΑΦΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙ ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 130 12461
LOVELY DAYS ΑΤΤΙΚΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 12131
ΚΑΦΕΝΕΟΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΩΓΛΟΥ 35 18863
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΠΕΡΑΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 33 18863
ΣΚΝΙΠΑ ΠΕΡΑΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑΣ 1 18863
ΛΑΤΕΡΝΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 125 18757
ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 17 18648
ΣΕΜΕΛΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 67 18120
ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 73 18120
PLAZA ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 89 32200
ΑΘΗΝΑΙΚΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 72 32200
FUNKY ΒΟΙΩΤΙΑ EΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 70  32200
COFFEE TIME  ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΟΤΝΙΩΝ 22 32200
VOLTAGE ΒΟΙΩΤΙΑ EΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 78 32200
TUSCANY ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 15232
ΙΛΙΣΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΦΩΝ ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ 50 15771
ARCHITECTURE ROCK CAFÉ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ 23 15771
ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΝ  ΥΜΗΤΤΟΣ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΜΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2  17237
ΒΥΡΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΒΥΡΩΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 97 116232
PAPAGEORGES ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 17235
ΑΝΤΙΚΑ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 14346
HOLYWOOD STAGE ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 289 17236
ΚΟΛΟΚΥΘΑ BAR ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 58 16341
SANTE ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 7 11147
ΣΟΥΑΡΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΟΛΑΝΑΚΗ 5 11526
TSIBI TSIBI ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 15 11361
ΑΡΩΜΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ 14Α 11523
LOT51 ΙΛΙΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 24Β 11528
ΑΡΜΠΑΡΟΡΙΖΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 33 11635
ΜΠΥΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ 141 18534
ΚΟΚΟΜΠΛΟΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 16345
ΧΥΜΑΔΙΟ ΔΑΦΝΗ ΕΛΛΗΣ 15 17235
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 40 17236
ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 15 15235
ΠΑΝΤΟΠΟΤΕΙΟΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 25 12241
ΚΑΦΕΝΕΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42 13231
ΛΟΛΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΦΗΤΙΩΝ 11 11853
ΡΙΖΑ ΡΙΖΑ ΚΟΥΚΑΚΙ ΔΡΑΚΟΥ 19 11742
ΤΡΙΚΥ ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2 11741
ΤΖΑΝΓΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 16 54631
ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 54635
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΝ. ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 13 54635
ΑΣΤΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΡΙΝΟΥ 17 54621
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΡΙΝΟΥ 14 54622
ΜΠΑΡΜΠΑΜΠΕΝ ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 29 54639
BLACK HAUS ΤΟΥΜΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 83 54351
COFFEE STORY ΤΟΥΜΠΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 132 54453
BRICKS ΤΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΟΡΑ 2 54453
TEDDY BOYS ΤΟΥΜΠΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 108 54644
DIZZY ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΙΓΥΠΤΟΥ 5 54625
GIZA ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 9 54625
THE OLD FISHERMAN ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 5 54625
STONES ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 20 54625
ON THE EDGE ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 10 54625
COFFEE STORY ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΔΕΛΦΩΝ 88 54643
CASTELO ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λ ΝΙΚΗΣ 53 54623
ROVER ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 6 54626
ΥΔΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 11 54626
FLIPSIDE ΚΕΝΤΡΟ ΠΡ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 11 54623
ΟΥΛΑΛΟΥΜ ΑΧΑΪΑ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 0 26221
CINEMA ΑΧΑΪΑ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 54 26221
ΡΟΚΦΟΡ ΑΧΑΪΑ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 60 26221
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ ΑΧΑΪΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 26221
ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ΑΧΑΪΑ ΚΑΝΑΡΗ 28-30 26221
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΣΙΡΚΟ ΑΧΑΪΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 14 26442
ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΑΧΑΪΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 26221
FRIENDAKI ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΝΤΟΡΤΟΓΛΟΥ 31 & ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 56334
LA STRADA ΕΥΚΑΡΠΙΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 36 56429
ΟΙΩΝΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 31 56123
PR ΕΥΟΣΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 25 56122
IL POSTO ΕΥΟΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 25 56122
ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΛΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 30 57003
ART CAFE BISTRO ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 0 54500
ENSO DRINKING & MORE ΣΙΝΔΟΣ ΣΙΝΔΟΣ 57400
ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΑΛΙΚΗ 1 54631
CAFEOINO ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 49 54635
ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 61 54631
TENORO ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 2 64624
ΦΙΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 43 54621
BASTA ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 22 54631
PADRINO ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΣ 79 54621
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΕΛΑΤΕΙΑ 35004
ΤΡΥΠΥΚΑΡΥΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 35100
ΛΟΥΚΟΥΜΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΑΛΥΒΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 35100
PRINCE OF POOL ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 35100
QUATTRO ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 35300
CAFÉ IN  ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 35011
ΛΑΤΕΡΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΦΡΙΞΟΥ 9 41222
LA BELLE VIE ΛΑΡΙΣΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 54 41222
ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 8 41222
ΧΑΝΤΡΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ Ο 41222
STREET  ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΡΚΥΝΑΣ&ΑΙΣΧΥΛΟΥ 32121
ΕΡΚΥΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΡΟΦΩΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32121
VINTAGE ΒΟΙΩΤΙΑ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 7 32200
ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ ΒΟΙΩΤΙΑ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 0 32200
ROI MAT ΒΟΙΩΤΙΑ ΦΙΛΩΝΟΣ 49 32200
ΓΙΑΣΕΜΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 60100
ΜΠΑΡΜΠΑΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 60100
MOOD ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 62300
ΚΑΘ'ΟΔΟΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 0 62300
ΑΙΓΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 15 66100
ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ 10 62123
ΚΑΦΕ 54 ΣΕΡΡΕΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 75 62121
ΑΝΘΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6 52100
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 139 52100
ΜΑΜΟΥΘ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΕΡΜΟΥ 4 52100
ΛΑΤΕΡΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΦΡΙΞΟΥ 9 41222
LA BELLE VIE ΛΑΡΙΣΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 54 41222
ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 8 41222
ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ 52100
ΛΑΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 33 52200
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ 4ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 50300
BUCA ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 50300
LE MONT ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50300
JORDANS PYB ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 50300
LA FURKA ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΟΥΤΖΙΑ 50300
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ ΗΛΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 27131
ΓΚΑΖΟΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΤΟΑ ΛΟΝΤΟΥ 24100
ΝΙΡΗΙΔΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΝΗ 24023
PRESTIGE ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 23070
ΝΑΒΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 23100
DE JAVU ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 22100
BAHAMA MAMA ΒΡΑΧΑΤΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 0 20006
BARACA ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 42 20400
FLOCA BY THE SEA ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΡΟΥΣ 22019
ΠΑΡΚΟ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 22100
ΕΧΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ