/
/

Η συμπλήρωση της ημερομηνίας γέννησης είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται πως ανήλικα άτομα δεν αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο που σχετίζεται με αλκοολούχα ποτά.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«ΑΜΣΤΕΛ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΑΣΕ ΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΝΑ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ»

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

  1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000 (στο εξής  ) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) στο Facebook και συγκεκριμένα μέσω της σελίδας «amstelmusic» που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση «amstelmusic.gr» (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») με τίτλο «ΑΜΣΤΕΛ - ΑΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΝΑ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ».

  2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία «FRANK & FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 250-254, 1521 (στο εξής ο «Συνεργάτης») η οποία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτηση του Διαγωνισμού και σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (εφεξής «THE MAGIC BUS»).

  3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

  4. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

  5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπό της, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων.

  6. Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:

   i. Από άτομα κάτω των 18 ετών,

   ii. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,

   iii. Πριν και κατά την οδήγηση,

   iv. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.

  7. Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).

 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. . οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. οι εργαζόμενοι της THE MAGIC BUS, δ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και ε. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

  3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 03/06/2022 και ώρα TBC («Έναρξη του Διαγωνισμού») έως την ημερομηνία κλήρωσης έκαστης συναυλίας, (όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων), («Λήξη του Διαγωνισμού»),

  2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

  3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπό της, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση amstelmusic.gr, να γίνει μέλος (εάν δεν είναι) και να  πατήσει το πεδίο της δήλωσης συμμετοχής στην κλήρωση για την εκάστοτε συγκεκριμένη συναυλία.

  2. Εάν κάποιος δεν είναι μέλος θα καλείται να γίνει μέλος συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής (όνομα, επώνυμο, e-mail, κινητό (προαιρετικά), ημ/νια γέννησης). Αφού γίνει μέλος θα μπορεί να συνδέεται με τα στοιχεία του, να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και να λαμβάνει μέρος στις κληρώσεις για τις συναυλίες που επιθυμεί (όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα τους),

  3. Η επιλογή του πεδίου συμμετοχής σε κάθε κλήρωση δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

  4. Με τη δήλωση συμμετοχής, τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στην κλήρωση για 10 συναυλίες ανά 24 ώρες και μία φορά σε κάθε συναυλία (ανά προφίλ χρήστη) από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α των όρων. Ως στοιχείο μοναδικότητας κάθε Συμμετέχοντα ορίζεται το τηλέφωνό και το email του, τα οποία θα δώσει ο συμμετέχων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

  5. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. 

  6. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των Συμμετεχόντων.

 5. Έγκυρη Συμμετοχή

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα (εφεξής τα «Δώρα») έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. 

  2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 6. Προσφερόμενα Δώρα Διαγωνισμού

  1. Τα Δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας «amstelmusic.gr». 

   Ειδικότερα, πρόκειται για 740 διπλά εισιτήρια  για 73 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

  2.  Η συμμετοχή κάθε Συμμετέχοντα θα παραμένει ενεργή κατά τη διενέργεια εκάστης κλήρωσης και για όσες συναυλίες έχει επιλέξει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής σύμφωνα με το άρθρο 7 των παρόντων όρων, η συμμετοχή του δεν ακυρώνεται και για τις επόμενες κληρώσεις των συναυλιών που έχει επιλέξει.

  3. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα Δώρα του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τους/τις νικητές/τριες σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς/ες πρόσωπα. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του Δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.

 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

  1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο ο εκάστοτε Συμμετέχων θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.1.

  2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση από τη Διαφημιστική Εταιρεία. Οι κληρώσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων (που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών) και στο οποίο εξειδικεύεται και ο αριθμός των νικητών και των Δώρων κάθε κλήρωσης.

  3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της εκάστοτε κλήρωσης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων, για την οποία κέρδισαν τα διπλά εισιτήρια τηλεφωνικά από την THE MAGIC BUS, αποκλειστικά και μόνον στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά την εγγραφή τους στον ιστότοπο. Κατά την επικοινωνία αυτή, κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν κάποιος νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση της κλήσης τότε η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Αν δεν  έχει δηλωθεί αριθμός τηλεφώνου κατά την εγγραφή, η σχετική επικοινωνία θα γίνεται στην δηλωθείσα διεύθυνση email. Αν η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Εφόσον δηλώσουν ότι αποδέχονται το δώρο, θα τους αποστέλλονται στο email που έχουν δηλώσει τα ηλεκτρονικά εισιτήρια.

  4. Οι νικητές ύστερα από την ενημέρωσή τους και εφόσον έχουν αποδεχθεί το Δώρο θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και με ανάρτηση post (note) στη σελίδα της Διοργανώτριας [amstelmusic.gr]

  5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

  6. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη THE MAGIC BUS, η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα των νικητών, ώστε να του αποστείλει στη συνέχεια ηλεκτρονικά με email τα διπλά εισιτήρια. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσει την αποστολή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.

  7. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

 8. Περιορισμός Ευθύνης

  1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και της THE MAGIC BUS περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

  2. Μετά την απονομή του εκάστοτε Δώρου στο νικητή, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται  η Διαφημιστική, η Διοργανώτρια και η THE MAGIC BUS για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα άνω Δώρα. Επίσης, οι προαναφερόμενες δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ιδίως για δώρα που διατίθενται από τρίτους, η ευθύνη της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας και της THE MAGIC BUS εξαντλείται στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού δώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. Όποια τυχόν κόστη προκύψουν από επιπλέον κατανάλωση ποτών ή φαγητών στους χώρους που θα πραγματοποιηθούν τα πάρτι ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του εκάστοτε δώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή

  3. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

  4. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτρια, της Διαφημιστικής και η THE MAGIC BUS από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

  5. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

  6. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

  7. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων Όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το Δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

  8. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή εντός των τασσομένων προθεσμιών.

  9. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

  10. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 9. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

  1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

  3. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

  4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

 10. Τεχνικά μέσα

  1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

  2. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

  3. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

  4. Περαιτέρω, Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

  5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

  6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 11. Προσωπικά Δεδομένα

  1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια, τη Διαφημιστική και την THE MAGIC BUS σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού(συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η THE MAGIC BUS είναι:
   Για τους Συμμετέχοντες: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail
   Για τους νικητές: Όνομα και Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail.

   Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

  2. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

  3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων. 

  4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 12. Λοιποί όροι

  1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

  2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Διοργανώτριας. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

  3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

  4. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

  5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

  6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

  7. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται στην Διοργανώτρια μέσω του τηλεφώνου 801.22.22.222 η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

  8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

Παράρτημα Α – ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

14-Jun Dropkick Murphys & The Rumjacks Lazaristes Festival 5 διπλά 9-Ιουν
15-Jun Nick Cave Release 10 διπλά (5 κερδίζουν και upgraded experience) 12-Ιουν
15-Jun Μαρίζα Ρίζου Lazaristes Festival 5 διπλά 9-Ιουν
16-Jun Άννα Βίσση on tour City Garden Festival 5 διπλές προσκλήσεις (όρθιων) 10-Ιουν
16-Jun Γιάννης Χαρούλης Τρίκαλα, Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων 15 διπλά 10-Ιουν
17-Jun Οι Μέλισσες αγριεύουν τις νύχτες (Άγριες Μέλισσες) City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 13-Ιουν
17-Jun Bloody Hawk & Dani Gambino Lazaristes Festival 5 διπλά 10-Ιουν
18-Jun Parov Stelar Release 5 διπλά (όλοι κερδίζουν upgraded experience) 16-Ιουν
18-Jun Γιάννης Χαρούλης Δελφοί, Φεστιβάλ Δελφών, Θέατρο Φρύνιχος 6 Μονά 13-Ιουν
22-Jun Manowar Release 10 διπλά (5 κερδίζουν και upgraded experience) 16-Ιουν
27-Jun London Grammar Release 5 διπλά (όλοι κερδίζουν upgraded experience) 21-Ιουν
27-Jun Majesty Queen City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 22-Ιουν
28-Jun Active Member Lazaristes Festival 5 διπλά 21-Ιουν
30-Jun Pet Shop Boys Release 5 διπλά (όλοι κερδίζουν upgraded experience) 24-Ιουν
1-Jul Λόγος Τιμής Lazaristes Festival 5 διπλά 27-Ιουν
2-Jul Iggy Pop Release 5 διπλά (όλοι κερδίζουν upgraded experience) 27-Ιουν
4-Jul Γιώργος Νταλάρας – Γιάννης Κότσιρας City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 29-Ιουν
4-Jul Γιάννης Χαρούλης Ρόδος, Δημοτικό Στάδιο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» 10 διπλά 29-Ιουν
6-Jul Γιάννης Χαρούλης Κως, Στάδιο «Ανταγόρας» 10 διπλά 29-Ιουν
9-Jul Γιάννης Χαρούλης Ξυλόκαστρο, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 10 διπλά 4-Ιουλ
13-Jul Τάκης Ζαχαράτος City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 6-Ιουλ
15-Jul Judas Priest Release 10 διπλά (5 κερδίζουν και upgraded experience) 11-Ιουλ
16-Jul Iron Maiden Iron Maiden Tour / Αθήνα 20 2πλά + 2 backstage tours 11-Ιουλ
18-Jul Μίλτος Πασχαλίδης City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 13-Ιουλ
18-Jul Γιάννης Χαρούλης Σαντορίνη, Προαύλιος Χώρος Λύκειο Θήρας 10 διπλά 13-Ιουλ
19-Jul Clutch Release 10 διπλά (5 κερδίζουν και upgraded experience) 13-Ιουλ
20-Jul Metallica & Symphony City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 13-Ιουλ
20-Jul Placebo Lazaristes Festival 5 διπλά 13-Ιουλ
21-Jul SABATON Release 10 διπλά (5 κερδίζουν και upgraded experience) 15-Ιουλ
23-Jul Slipknot Release 10 διπλά (5 κερδίζουν και upgraded experience) 19-Ιουλ
23-Jul Γιάννης Χαρούλης Φεστιβάλ Πόζαρ, Λουτρά Αλμωπίας 10 διπλά 20-Ιουλ
25-Jul Βασίλης Παπακωνσταντίνου City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 20-Ιουλ
25-Jul Γιάννης Χαρούλης Καστοριά, Λίμναιος Οικισμός 10 διπλά 20-Ιουλ
27-Jul Γιάννης Χαρούλης Δωδώνη, Αρχαιολογικός χώρος 10 διπλά 20-Ιουλ
29-Jul Γιάννης Αγγελάκας Fiesta Voio 25 διπλά 22-Ιουλ
30-Jul Γιάννης Χαρούλης Καλαμάτα, Φεστιβάλ Δρόμου - Χωριό Άρις 15 διπλά 25-Ιουλ
1-Aug Γιάννης Χαρούλης Κυλλήνη, Κάστρο Χλεμουτσίου 10 διπλά 27-Ιουλ
3-Aug The Sisters of Mercy Lazaristes Festival 5 διπλά 27-Ιουλ
3-Aug Γιάννης Χαρούλης Ζάκυνθος, Υπαιθριο Δημοτικό Θέατρο 10 διπλά 27-Ιουλ
6-Aug Γιάννης Χαρούλης Χανιά, Βάμος 15 διπλά 1-Αυγ
8-Aug Γιάννης Χαρούλης Ρέθυμνο, Φορτέτζα 15 διπλά 3-Αυγ
13-Aug Γιάννης Χαρούλης Παχειά Άμμος, Λιμανάκια 10 διπλά 8-Αυγ
16-Aug Γιάννης Χαρούλης Βόνιτσα, Νήσος Κουκουμίτσα 10 διπλά 9-Αυγ
20-Aug Γιάννης Χαρούλης Κέρκυρα, Παλαιό φρούριο Κέρκυρας 10 διπλά 16-Αυγ
25-Aug Γιάννης Χαρούλης Λίμνη Τριχωνίδα, Lake Party 10 διπλά 19-Αυγ
27-Aug Γιάννης Χαρούλης Λεύκτρα, Δημοτικό γήπεδο 10 διπλά 22-Αυγ
31-Aug Νίκος Πορτοκάλογλου, 40 χρόνια Lazaristes Festival 5 διπλά 24-Αυγ
1-Sep Πυξ Λαξ City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 25-Αυγ
1-Sep Γιάννης Χαρούλης Λάρισα, Στάδιο Αλκαζάρ 15 διπλά 26-Αυγ
2-Sep Kώστας Μακεδόνας City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 29-Αυγ
3-Sep Γιάννης Χαρούλης Καβάλα, Ακόντισμα 10 διπλά 29-Αυγ
5-Sep Πυξ Λαξ City Garden Festival 5 διπλά 30-Αυγ
5-Sep Γιάννης Χαρούλης Ιωάννινα, Θέατρο Ε.Η.Μ. Φρόντζου 15 διπλά 31-Αυγ
7-Sep Γιάννης Χαρούλης Πάτρα, Παμπελοποννησιακό Στάδιο 15 διπλά 31-Αυγ
7-Sep Goran Bregovic City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 31-Αυγ
10-Sep Στέλιος Ρόκκος City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 05-Sep
14-Sep Μελίνα Ασλανίδου City Garden Festival 2 * 6πλα τραπέζια 07-Sep
ΕΧΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ